ПЧМГ

Държавно финансиране 2022/2023

<<   Обратно към Държавно финансиране

На основание чл.121, чл.122 и чл.123 от “Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование” и на база  подадени заявления за кандидатстване за учебната 2022/2023 година и извършено класиране се определи:

1. Броят на учениците в 5-ти клас, които се освобождават от такса обучение са 18 ученици.

2. Броят на учениците в 8-ми клас, които се освобождават от такса обучение са 8 ученици.
Кандидатстване за обучение без такса обучение=
Правилник за учебната дейност 2022/2023 учебна година=
Отчети 2023=

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА
За прием на ученици в Първа частна математическа гимназия без заплащане на такса обучение
(съгласно решение на педагогически съвет Протокол No 4/ 15.04.2022 г.)

На основание чл. 10, ал. 4 от ЗПУО и на чл. 109, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование, Първа частна математическа гимназия обявява следните условия и ред за прием на ученици без заплащане на такса обучение:

Чл. 1. (1) Настоящите правила, наричани за краткост „Правилата“, уреждат механизма за прием на ученици от училищни класове без заплащане на такса обучение, в това число критериите, показателите и периода за отпускане, както и реда за предоставяне на документите за кандидатстване.

(2) Правилата са разработени във връзка с изискванията на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и се прилагат при включване на училището в системата на държавно финансиране на частните училища.

(3) Правилата се приемат от УС на „Първа частна математическа гимназия” ООД.

(4) Такса обучение включва разходите посочени в чл. 53 и чл. 54 от Правилника за дейността на училището.

Чл. 2. Критерии за определяне на учениците приети в 5. клас, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

 • Ученици с висок резултат от математическото състезание „Математически предизвикателства“ – максимален брой 10 точки. При класиране на 3-то място – 6 т., на 2-ро – 8 т., на 1-во място – 10 т.
 • Ученици с висок резултат от приемните изпити в ПЧМГ– максимален брой 3 точки.При резултат 85% - 89% -1т., при 90% - 94% -2т., 95% -100% - 3 т.
 • Ученици получили максимален брой точки или до 2 точки разлика от максимално изкараните точки на областен кръг на олимпиада по математика. – 5 точки.
 • Ученици с висок резултат от Пролетно математическо състезание – максимален брой 5 точки. При класиране на 3-то място – 3 т., на 2-ро – 4 т., на 1-во място – 5 т.
 • Ученици с висок резултат на едно от следните математически състезания: „Хитър Петър“, „Иван Салабашев“, Коледно математическо състезание, Европейско кенгуру, Великденско математическо състезание – максимален брой 3 точки. При класиране на 3-то място – 1 т., на 2-ро – 2 т., на 1-во място – 3 т.
 • Ученици с изявени дарби в областта на изкуствата и спорта - 1 точка.
  Заб.: Достатъчно е да представите само един удостоверяващ документ.
 • Ученици с един родител или без родители – 4точки.
 • Деца на учители и служители в ПЧМГ по първа и втора права линия на роднинство, с поне 1 година стаж в училището – 2 точки.
 • Друго дете от семейството, което се обучава в ПЧМГ и ЧОУ „Питагор“ – 2 точки.
 • Ученици от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години) – 2 точки.

Чл. 3. Критерии за определяне на учениците приети в 8. клас, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

 • Ученици с висок резултат от математическото състезание „Математически предизвикателства“ – максимален брой 10 точки. При класиране на 3-то място – 6 т., на 2-ро – 8 т., на 1-во място – 10 т.
 • Ученици с висок резултат от приемните изпити в ПЧМГ– максимален брой 3 точки. При резултат 85% - 89% - 1 т., при 90% - 94% - 2 т., 95% -100% - 3 т.
 • Ученици класирани на национален кръг на олимпиада за всеки учебен предмет. По 1 точка за всяка олимпиада.
 • Ученици, участващи в училищен отбор на IMC– 2 т. При постигнат резултат на IMC: бронзов медал – 3 т., сребърен медал – 4 т., златен медал – 5 т.
 • Ученици, класирани за „Младежка олимпиада по математика“ – 10 точки.
 • Ученици с висок резултат от Пролетно математическо състезание – максимален брой 5 точки. При класиране на 3-то място – 3 т., на 2-ро – 4 т., на 1-во място – 5 т.
 • Ученици с висок резултат на едно от следните математически състезания: „Хитър Петър“, „Иван Салабашев“, Европейско кенгуру – максимален брой 3 точки. При класиране на 3-то място – 1 т., на 2-ро – 2 т., на 1-во място– 3 т.
 • Ученици с изявени дарби в областта на изкуствата и спорта - 1 точка.
  Заб.:Достатъчно е да представите само един удостоверяващ документ.
 • Ученици с един родител или без родители – 4точки.
 • Деца на учители и служители в ПЧМГ по първа и втора права линия на роднинство, с поне 1 година стаж в училището – 2 точки.
 • Друго дете от семейството, което се обучава в ПЧМГ и ЧОУ „Питагор“ – 2 точки.
 • Ученици от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години) – 2 точки.

Чл. 4. Ред за прием на ученици, освободени от такса обучение:

(1) Родителите на учениците, които отговарят на условията по чл. 2 и чл. 3, подават Заявление по образец в сроковете на приемната процедура на училището.

(2) Към Заявление се прилагат следните документи:

 • Документ, удостоверяващ участие в конкурси и състезания (грамота, сертификат или награда за призово място). За спортните постижения се признават резултати от състезания минимум на градско ниво.
 • Акт за раждане на всяко едно от децата в многодетните семейства. (представя се за справка)
 • Смъртен акт на родител. (представя се за справка)

(3) Заявлението и придружаващите го документи се разглеждат от Комисията.

(4) Комисията има право да поиска допълнителна информация за ученика, кандидатстващ за обучение без учебна такса.

(5) Заявление за освобождаване от такса обучение се подава в началото на всяка образователна степен, съгласно чл. 6 на настоящите правила и процедура.

Чл. 5. Условията и редът за приемане на ученици, обучаващи се без заплащане на такса обучение за учебната 2022/2023 година, се публикуват на интернет страницата на училището в срок до 30. април 2022 година.

Чл. 6. Заявления за освобождаване от такса обучение се приемат от 1. септември до 9. септември 2022 година в офиса на училището.

Чл. 7. Постъпилите заявления се разглеждат от Комисията до 14. септември 2022 година.

Чл. 8. Броят на учениците, които се освобождават от такса обучение се определя в началото на учебната година и се публикува на сайта на училището до 15. септември 2022 година.

Чл. 9. Родителите на учениците се уведомяват за решението на Комисията до 30. септември 2022 година, посредством електронна поща.

Чл. 10. След решение на Комисията, валидирано със заповед на Директора, с родителите на одобрените ученици от училищни класове, които са освободени от такса обучение, се подписва допълнителен анекс към Договора за обучение, в който се регламентират условията за новата бюджетна година.

Чл. 11. Решението на Комисията не подлежи на обжалване и възражения.