ПЧМГ

Държавно финансиране

ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

ЗАКОНОВА И НОРМАТИВНА УРЕДБА

Прилагането на чл. 10 от ЗПУО и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, ф. 81 от 2017 г.) установяват следното: Частните училища и детски градини, включени в системата на държавното финансиране, получават средства по стандарти за институция, за паралелка и за брой деца и ученици, записани в училището; Задължение на частните училища, включени в системата на държавното финансиране, е да осигуряват възможност за безплатно обучение на 20 на сто от приеманите в тях ученици, в това число ученици с изявени дарби и/или със специални образователни потребности (СОП). Според ал. 5 на горецитирания член, приемът на тези ученици се извършва в началото на всяка образователна степен при условия и по ред, определени в Правилника за дейността на съответната институция; При осъществяване на задължително предучилищно образование следва да се осигури възможност за безплатно обучение всяка учебна година и на приеманите деца в задължителна предучилищна възраст; Задължението възниква от учебната година, която е с начало в календарната година на включване на училището в система на държавно финансиране. За ПЧМГ включването е от календарната и финансова 2022 година;

Чл. 122 от НФИСПУО конкретизира начина за определяне броя на учениците, обучаващи се безплатно, като е установено броят да се определя преди началото на всяка учебна година за първия клас на всяка от степените на образование; За първата година от включването в системата на държавното финансиране, законово установеният минимален праг от 20 на сто се формира от общия брой на приеманите деца в подготвителна група и от общия брой на приеманите ученици в първия клас на степените на образование за училището през конкретната учебна година. Разпределението на обучаващите се безплатно деца и ученици в паралелките и групите става по преценка на училището; Частните детски градини и училища изготвят и представят в общината, чрез която получават държавно финансиране, ежемесечно и на тримесечие отчети за получените и изразходваните средства от държавния бюджет за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците; За целите на извършването на подбора по чл. 10, ал. 4 от ЗПУО, в Правилника за дейността на частната институция могат да бъдат разширени критериите за определянето на деца и ученици с изявени дарби, както и включване в безплатния прием на деца със СОП.