ПЧМГ

Държавно финансиране 2021/2022
Кандидатстване за обучение без такса обучение=
Правилник за учебната дейност 2021/2022 учебна година=
Отчети 2022=

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА

За  прием на деца и ученици в Първа частна математическа гимназия без заплащане на такса обучение

На основание чл.10, ал.4 от ЗПУО и на чл. 109, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование, Първа частна математическа гимназия обявява следните условия и ред за прием на ученици без заплащане на такса обучение:

Чл. 1. (1) Настоящите правила, наричани за краткост „Правилата“, уреждат механизма за прием на ученици от училищни класове без заплащане на такса обучение, в това число критериите, показателите и периода за отпускане, както и реда за предоставяне на документите за кандидатстване.

(2) Правилата са разработени във връзка с изискванията на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и се прилагат при включване на училището в системата на държавно финансиране на частните училища.

(3) Правилата се приемат от УС на „Първа частна математическа гимназия” ООД.

(4) Такса обучение включва разходите посочени в чл. 53 и чл. 54 от Правилника за дейността на училището.

Чл. 2. Критерии за определяне на учениците от училищни класове, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

 • Ученици с висок резултат от приемните изпити и тестове в училището.
 • Ученици с висок резултат от математическото състезание „Математически предизвикателства“.
 • Ученици с висок резултат от национални и международни математически олимпиади и състезания.
 • Ученици с изявени дарби.
 • Ученици с един родител или без родител.
 • Ученици на учители и служители в училището по първа и втора права линия на роднинство.
 • Братя и сестри на деца и ученици, които се обучават в училището.
 • Ученици от многодетни семейства.

Чл. 3. Ред за прием на ученици, освободени от такса обучение: (1) Родителите на учениците, които отговарят на условията по чл. 2, подават Заявление по образец в сроковете на приемната процедура на училището.

 • Към Заявление се прилагат следните документи:
 • Документи, удостоверяващи участие в конкурси, състезания и олимпиади, в това число грамоти, сертификати и награди за призови места.
 • Акт за раждане на всяко едно от децата в многодетните семейства.
 • Смъртен акт на родител.
 • Заявлението и придружаващите го документи се разглеждат от Комисия в състав: управител на „Първа частна математическа гимназия” ООД, директор, заместник-директор, главен учител и главен счетоводител.
 • Комисията има право да поиска допълнителни документи и информация във връзка със семейната, социално-икономическата и здравословна ситуация на детето, кандидатстващо за обучение без учебна такса.
 • Заявление за освобождаване от такса обучение се подава в началото на всяка образователна степен.

Чл. 4. Условията и редът за приемане на ученици, обучаващи се без заплащане на такса обучение за всяка учебна година, се публикуват на интернет страницата на училището в срок до 15 септември на календарната година съвпадаща с начало на учебната година.

Чл. 5. Заявления за освобождаване от такса обучение се приемат до 1 октомври на календарната година съвпадаща с начало на учебната година.

Чл. 6. Броят на учениците, които се освобождават от такса обучение се определя в началото на учебната година и се публикува на сайта на училището до 15 септември.

Чл. 7. След решение на Комисията, валидирано със заповед на Директора, с родителите/настойниците на одобрените ученици, които са освободени от такса обучение, се подписва допълнителен анекс към Договора за обучение, в който се регламентират новите условия.

Чл. 8. Решението на Комисията не подлежи на обжалване и възражения.