ПЧМГ

Държавно финансиране 2023/2024

​На основание чл.121, чл.122 и чл.123 от „Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ и на база  подадени заявления за кандидатстване за учебната 2023/2024 година и извършено класиране се определи:

 1. Броят на учениците в 5-ти клас, които се освобождават от такса обучение са 15 ученици.
 2. Броят на учениците в 8-ми клас, които се освобождават от такса обучение са 10 ученици.
Кандидатстване за обучение без такса обучение=
Правилник за учебната дейност 2023/2024 учебна година=
Отчети 2024=

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА
За прием на ученици в Първа частна математическа гимназия без заплащане на такса обучение
(съгласно решение на педагогически съвет Протокол № 04/26.04.2023г.)

 

На основание чл. 10, ал. 4 от ЗПУО и на чл. 109, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование, Първа частна математическа гимназия обявява следните условия и ред за прием на ученици без заплащане на такса обучение:

Чл. 1. (1) Настоящите правила, наричани за краткост „Правилата“, уреждат механизма за прием на ученици от училищни класове без заплащане на такса обучение, в това число критериите, показателите и периода за отпускане, както и реда за предоставяне на документите за кандидатстване.

(2) Правилата са разработени във връзка с изискванията на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и се прилагат при включване на училището в системата на държавно финансиране на частните училища.

(3) Правилата се приемат от УС и Обществен съвет на „Първа частна математическа гимназия” ООД.

(4) Такса обучение включва разходите посочени в чл. 53 и чл. 54 от Правилника за дейността на училището.

Чл. 2. Критерии за определяне на учениците приети в 5. клас, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

 • Постигнат висок резултат на математическото състезание „Математически предизвикателства“ през 2023година – до 10 точки, както следва:

 

Награда

Точки за класиране

I място

10 т.

II място

8 т.

III място

6 т.

IV място

3 т.

V място

2 т.

VI място

1 т.

 

 • Постигнат резултат от приемните изпити в ПЧМГ за 4. клас – до 5 точки, както следва:

 

Постигнат резултат

Точки за класиране

от 95 до 100 т.

5 т.

от 90 до 94,99 т.

4 т.

от 85 до 89,99 т.

3 т.

от 80 до 84,99 т.

2 т.

от 75 до 79,99 т.

1 т.

 

 • Постигнат максимален брой точки или до 2 точки разлика от максималния резултат постигнат в Регионалното класиране на Областен кръг на Националната олимпиада по математика – 5 точки.
 • Постигнат висок процент точки от максималния постигнат резултат от Пролетно математическо състезание – до 5 точки, както следва:

 

Процент точки

Точки за класиране

от 95% до 100%

5 т.

от 90% до 94,99%

4 т.

от 85% до 89,99%

3 т.

 

 • постигнат висок резултат на едно от следните математически състезания: „Хитър Петър“ и „Иван Салабашев“– до 3 точки, както следва:

 

Награда

Точки за класиране

I място

3 т.

II място

2 т.

III място

1 т.

 

 • постигнат висок процент точки от максималния постигнат резултат на Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ – до 3 точки, както следва:

 

Процент точки

Точки за класиране

от 95% до 100%

3 т.

от 90% до 94,99%

2 т.

от 85% до 89,99%

1 т.

 

 • Ученици с изявени дарби в областта на изкуствата и спорта – 1 точка.
  Заб.: Достатъчно е да се представи само един удостоверяващ документ.
 • Ученици с един родител или без родители – 5 точки.
 • Деца на учители и служители в ПЧМГ и ЧОУ „Питагор“ по първа и втора права линия на роднинство, с поне 1 година стаж в училището – 3 точки.
 • Друго дете от семейството, което се обучава в ПЧМГ и ЧОУ „Питагор“ – 2 точки.
 • Ученици от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години) – 2 точки.

 

 

Чл. 3. Критерии за определяне на учениците приети в 8. клас, които могат да се възползват от правото на освобождаване от такса обучение са:

 • Постигнат висок резултат на математическото състезание „Математически предизвикателства“ през 2023 година – до 10 точки, както следва:

 

Награда

Точки за класиране

I място

10 т.

II място

8 т.

III място

6 т.

IV място

3 т.

V място

2 т.

VI място

1 т.

 

 • Постигнат резултат от приемните изпити в ПЧМГ за 7. клас – до 5 точки, както следва:

 

Постигнат резултат

Точки за класиране

от 95 до 100 т.

5 т.

от 90 до 94,99

4 т.

от 85 до 89,99

3 т.

от 80 до 84,99

2 т.

от 75 до 79,99

1 т.

 

 • Ученици класирани на Национален кръг на олимпиада за всеки учебен предмет. По 3 точки за всяка олимпиада.
 • Ученици, участващи в училищен отбор на IMC или PMWC Po Leung Kuk – Hong Kong, през последните три учебни години – 2 т. При постигнат резултат от явяване на IMC или Hong Kong: златен медал – 5 т., сребърен медал – 4 т., бронзов медал – 3 т.
 • Ученици, класирани в националния отбор за „Младежка олимпиада по математика“ – 10 точки.
 • Ученици с висок резултат от Есенен математически турнир, Зимни математически състезания и Пролетни математически състезания – до 5 точки.

Заб.: Важи за всяко от горепосочените състезания по отделно.

 

 

Награда

Точки за класиране

I място

5 т.

II място

4 т.

III място

3 т.

Грамота за отлично представяне

2 т.

 

 • постигнат висок резултат на едно от следните математически състезания: „Хитър Петър“ и „Иван Салабашев“– до 3 точки, както следва:

 

Награда

Точки за класиране

I място

3 т.

II място

2 т.

III място

1 т.

 

 • постигнат висок процент точки от максималния постигнат резултат на Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ – до 3 точки, както следва:

 

Процент точки

Точки за класиране

от 95% до 100%

3 т.

от 90% до 94,99%

2 т.

от 85% до 89,99%

1 т.

 

 • Ученици с изявени дарби в областта на изкуствата и спорта – 1 точка.
  Заб.: Достатъчно е да се представи само един удостоверяващ документ.
 • Ученици с един родител или без родители – 5 точки.
 • Деца на учители и служители в ПЧМГ и ЧОУ „Питагор“ по първа и втора права линия на роднинство, с поне 1 година стаж в училището – 3 точки.
 • Друго дете от семейството, което се обучава в ПЧМГ и ЧОУ „Питагор“ – 2 точки.
 • Ученици от многодетни семейства (три и повече деца под 18 години) – 2 точки.

 

 

 

Чл. 4. Ред за прием на ученици, освободени от такса обучение:

(1) Родителите на учениците, които отговарят на условията по чл. 2 или чл. 3, подават Заявление по образец в сроковете на приемната процедура на училището.

(2) Към Заявлението се прилагат следните документи:

 • Документ, удостоверяващ участие в конкурси и състезания (грамота, сертификат или награда за призово място). За спортните постижения се признават резултати от състезания минимум на градско ниво.
 • Акт за раждане на всяко едно от децата в многодетните семейства. (представя се за справка)
 • Смъртен акт на родител. (представя се за справка)

(3) Заявлението и придружаващите го документи се разглеждат от Комисията.

(4) Комисията има право да поиска допълнителна информация за ученика, кандидатстващ за обучение без учебна такса.

(5) Заявление за освобождаване от такса обучение се подава в началото на всяка образователна степен, съгласно чл. 6 на настоящите правила и процедура.

Чл. 5. Условията и редът за приемане на ученици, обучаващи се без заплащане на такса обучение за учебната 2023/2024 година, се публикуват на интернет страницата на училището в срок до 30. април 2023 година.

Чл. 6. Заявления за освобождаване от такса обучение се приемат от 1. септември до 8. септември 2023 година в офиса на училището.

Чл. 7. Постъпилите заявления се разглеждат от Комисията до 15. септември 2023 година.

Чл. 8. Броят на учениците, които се освобождават от такса обучение се определя в началото на учебната година и се публикува на уеб сайта на училището до 15. септември 2023 година.

Чл. 9. Родителите на учениците се уведомяват за решението на Комисията до 29. септември 2023 година, посредством електронна поща.

Чл. 10. След решение на Комисията, валидирано със заповед на Директора, с родителите на одобрените ученици от училищни класове, които са освободени от такса обучение, се подписва допълнителен анекс към Договора за обучение, в който се регламентират условията за новата бюджетна година.

Чл. 11. Решението на Комисията не подлежи на обжалване и възражения.